Fund Fact Sheet

CIF IFRS Financials December 2017

CGF IFRS Financials December 2017

UPDC REIT Financials December 2017

CGF IFRS Financials December 2018

CIF IFRS Financials Dececmber 2019

CGF IFRS Financials December 2019

CGF Fund Managers Report Q2 2019

CIF Fund Managers Report Q4 2019